August 13, 2022 5:52 am

ขับรถบนท้องถนนให้ปลอดภัย ความรู้ใหญ่ที่โรงเรียนแทบไม่สอน

โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นสอนวิชาการในกรอบเดิม ๆ จนหลงลืมไปว่า จริง ๆ แล้วเด็กทุกคนต้องเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ดังนั้นการสอนในสิ่งที่คนส่วนใหญ่พึงปฏิบัติร่วมกันในสังคมอย่าง ‘การขับรถ’ เป็นอีกอย่างที่แทบไม่มีในตำรา แต่ทว่าเรื่องนี้เป็นความรู้ใหญ่ที่ทุกคนโรงเรียนต้องให้ความใส่ใจมากขึ้น

เด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ‘เกือบ 3 พันรายต่อปี’

เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ได้มีการนำเสนอข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติทางถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใน ‘วัยเรียน’ และขอบรรจุหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในสถานศึกษา

เนื่องจากพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 17,831 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 ต่อประชากร 1 แสนคน และแน่นอนว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตสูงสุดกลับไม่ใช่คนวัยทำงาน หากแต่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 – 24 ปี มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 2,738 ราย หรือเทียบเท่าได้กับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวน 1 โรงเรียน

เด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ‘เกือบ 3 พันรายต่อปี’
เด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ‘เกือบ 3 พันรายต่อปี’

สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเยาวชน คืออะไร?

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุที่มีการลงสอบสวนเชิงลึก ถึงกรณีการเกิดอุบัติรถจักรยานยนต์จำนวนทั้งสิ้น 1,000 กรณี โดยทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยได้มีการระบุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของกลุ่มคนอายุต่ำกว่า 24 ปี มีทั้งหมด 3 สาเหตุใหญ่ ได้แก่

  1. การประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด เกิดขึ้นร้อยละ 40
  2. การตัดสินใจผิดพลาดขณะเผชิญหน้ากับอุบัติเหตุ ร้อยละ 27
  3. ควบคุมรถผิดพลาด ร้อยละ 24

ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าเด็กและเยาวชนไทยขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชนโดยด่วน เพื่อให้เด็กสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ผ่านความสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่

  1. การพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนน และบรรจุให้กลายเป็นวิชาเรียนรู้ภาคบังคับ ผ่านการจำแนกตามช่วงวัยของนักเรียน เพื่อให้ดำเนินไปพร้อม ๆ กับประสบการณ์ในชีวิตจริง ความเข้าใจง่าย และความเหมาะสม
  • ระดับประถมศึกษา : ให้เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้โดยสารอย่างปลอดภัยบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถรับส่งนักเรียน
  • ระดับมัธยมศึกษา : ให้เรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจรและการเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่างมีความรับผิดชอบ โดยจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้รถใช้ถนน
  1. จัดกิจกรรมอบรมเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ผ่านการจัดที่ต่อเนื่องทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา จากการเรียนรู้ที่ผ่าน ๆ มาพบว่าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนเพียง 38 นาทีต่อปีการศึกษา และมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนปีการศึกษาละ 39 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับการอบรมเสริมการเรียนรู้ในหัวข้ออื่น
  2. ขอให้สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากขึ้น โดยเน้นย้ำเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ถือว่าเป็นยานพาหนะยอดนิยมของนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ดังนั้นควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐาน การใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่, การดัดแปลงสภาพรถทำให้เกิดอันตราย, การสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเยาวชน คืออะไร?
สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเยาวชน คืออะไร?

ทั้งหมดนี้เป็นคำตอบสำคัญว่าทำไมการขับรถบนท้องถนนให้ปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรถูกบรรจุลงในตำราเรียน ‘ภาคบังคับ’ ในการเปิดเทอม เพราะการสูญเสียในแต่ละปีถือเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยสักครั้ง

ที่สำคัญควรมีการจัดอบรมความรู้เรื่องใบขับขี่ การทำประกันรถยนต์ การขับขี่อย่างปลอดภัย ฯลฯ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ฉะนั้นแล้วทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับนักเรียนและนักศึกษา เพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างแค่ความสูญเสียให้กับครอบครัว – ผู้ปกครองเท่านั้น แต่อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนยังสร้างความเสียหายต่อการพัฒนาการศึกษาไทย สังคม และภาพรวมเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วย

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.