September 23, 2023 9:34 pm

ปัญหาการศึกษาไทยใหญ่กว่าโควิด เปิดมาตรการฟื้นฟูใหม่ทั้งระบบ

ฟื้นฟูการเรียนรู้ที่กำลังถดถอยของเด็กไทย ก่อนเปิดเทอม

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นอยู่ กลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงอีกกลุ่มคือ ‘เด็กนักเรียน’ ที่นอกจากจะไม่ได้เข้าไปนั่งเรียนอย่างที่เคยเป็นแล้ว ยังต้องปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยการเรียนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนสามารถดำเนินต่อไปอย่างไม่ติดขัด

แต่ล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (กำหนดการเดิมช่วงเดือนพฤศจิกายน) ในต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมก็ได้มีการถอดบทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 ว่าส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาเกือบ 2 ปีอย่างไร โดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน นั่นเลยส่งผลทำให้เด็กเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ดังนั้นจึงต้องมีเปิดมาตรการฟื้นใหม่ทั้งระบบ

5 มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยรับเปิดเทอม

ซึ่งการที่เด็กไม่ได้เข้าเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียนมาเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่า หากเปิดเทอมแล้วจริง ๆ เด็กจะสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติหรือไม่ และทางโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมกับเรื่องนี้อย่างไร นั่นจึงได้กลายเป็นที่มาของการถอดบทเรียน ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยพบว่ามี 5 มาตรการสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนกลับมาเรียน เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนที่ถดถอยของเด็กได้ ดังนี้

  1. การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งระบบ

จะต้องตรวจสอบว่าเด็กมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหน ทั้งในแง่ของสภาพครอบครัว ความเป็นอยู่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ และสภาพความคล่องทางการเงินของครอบครัวเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กกำลังอยู่ในจุดไหน

  1. การวางแผนของโรงเรียนทั้งระบบ

หากทราบข้อมูลพื้นฐานของเด็กแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการวางแผน โดยข้อนี้จำเป็นจะต้องกระทำร่วมกันเป็นทีมโรงเรียน เนื่องจากการฟื้นฟูการเรียนถดถอยไม่สามารถที่จะทำได้แค่ครูบางคน บางรายวิชา หรือบางชั้นเรียนเท่านั้น เพราะเด็กทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมด ดังนั้นการร่วมมือกันวางแผนระดับโรงเรียนจะสามารถช่วยกำหนดแนวทาง วางระบบการทำงาน รวมไปถึงทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียนได้ โดยต้องมีผู้อำนวยการ ครู ชุมชน และผู้ปกครองร่วมกันวางแผน

5 มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยรับเปิดเทอม
5 มาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยรับเปิดเทอม
  1. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู

ซึ่งการฟื้นฟูการเรียนที่ถดถอยนั้นจะต้องชัดเจนว่ากำลังวางแผนประเด็นใด สิ่งใดบ้างที่บ่งบอกว่ากำลังถดถอย พัฒนาการทางสังคมเปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะเด็กบางคนอาจที่เป็นลูกคนเดียว เมื่ออยู่บ้านไปนาน ๆ แล้วกลับมาเรียนใหม่จะเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้น Learning Loss จึงไม่ได้หมายถึงการฟื้นฟูแค่ความถดถอยในเฉพาะในส่วนของวิชาการเท่านั้น

  1. การช่วยเหลือนักเรียน

เป็นการพัฒนาตัวเด็กผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการช่วยลดช่องว่างทางการเรียนรู้ ช่วยเหลือเด็กทางด้านสุขภาวะ โดยเราต้องให้ความสำคัญเป็นรายบุคคล เพราะพื้นฐานครอบครัวของเด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันและหลากหลาย ดังนั้นความต้องการของเด็กแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ไม่สามารถเหมารวมได้ เช่น เด็กป.2 มีความต้องการเหมือนกัน แต่ต้องดูให้ลึกไปถึงสื่อการเรียนการสอน วิธีการ และโอกาสในการเรียนรู้ แรงสนับสนุนจากครอบครัวที่มีความต่างกัน โดยจำเป็นต้องเจาะไปที่รายบุคคล หรืออย่างน้อย ๆ ก็เป็นรายกลุ่ม

  1. การติดตามปรับปรุงและผลสะท้อนกลับ

ท้ายที่สุดจะต้องประเมินผลว่าสิ่งที่ทำมาในมาตรการต่าง ๆ นั้นดีพอแล้วหรือยัง ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถจะทำให้สิ้นสุดภายใน 2 เทอม แต่จะต้องทำการประเมินควบคู่ไปกับการทำงาน เพราะในช่วงวิกฤตแบบนี้ อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

เพราะการที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดภาคเรียนใหม่อีกครั้งแบบออนไซต์ จะให้เปิดเรียนแบบปกติอย่างที่ผ่านมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมรับการเปิดภาคเรียนใหม่จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นการเปิดมาตรการฟื้นฟูใหม่ทั้งระบบ ผ่าน 5 กรอบมาตรการทำงานที่วางเอาไว้ ก็น่าจะเป็นตัวช่วยดี ๆ ที่ทำให้เด็กสามารถกลับมาเรียนรู้ได้ดีอีกครั้ง นอกจากนี้การเรียนรู้นอกกรอบการบอกข้อเสีย สล๊อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่น เว็บออนไลน์ การพนัน วิธีเอาตัวรอด หรือสิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียน ก็น่าจะเป็นไอเดียการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกัน

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *